Home » กำเนิดเผ่าพันธุ์มนุษย์ by Carl Zimmer
กำเนิดเผ่าพันธุ์มนุษย์ Carl Zimmer

กำเนิดเผ่าพันธุ์มนุษย์

Carl Zimmer

Published
ISBN :
Hardcover
166 pages
Enter the sum

 About the Book 

หนังสือทีจะนำผูอานเพลิดเพลินไปกับการยอนเวลาไปคนหาความจริงเกียวกับตนกำเนิดของมนุษยชาติ ถายทอดวิวัฒนาการขันสำคัญของมนุษยผานการวิเคราะหหลักฐานอันหลากหลายนับตังแต ฟอสซิลโบราณทีคนพบกลางทะเลทรายสะฮาราไปจนถึงการศึกษาดีเอนเอของโครงการจีโนมมนุษย เพือเชืMoreหนังสือที่จะนำผู้อ่านเพลิดเพลินไปกับการย้อนเวลาไปค้นหาความจริงเกี่ยวกับต้นกำเนิดของมนุษยชาติ ถ่ายทอดวิวัฒนาการขั้นสำคัญของมนุษย์ผ่านการวิเคราะห์หลักฐานอันหลากหลายนับตั้งแต่ ฟอสซิลโบราณที่ค้นพบกลางทะเลทรายสะฮาราไปจนถึงการศึกษาดีเอ็นเอของโครงการจีโนมมนุษย์ เพื่อเชื่อมโยงเงื่อนงำต่างๆ อันจะนำไปสู่ความจริงเกี่ยวกับบรรพบุรุษของเราหนังสือได้รวบรวมข้อมูลจากการค้นพบล่าสุด พร้อมบทวิเคราะห์ความสำคัญและความเชื่อมโยงของหลักฐานที่พบในแต่ละภูมิภาคของโลก รวมทั้งหลักฐานชิ้นสำคัญที่ยังเป็นประเด็นถกเถียงในหมู่นักวิทยาศาสตร์ พร้อมให้คำตอบว่า เหตุใดมนุษย์สายพันธุ์ก่อนๆ จึงสาบสูญไป มีลักษณะใดที่ไม่เอื้อต่อการดำรงชีพหรือไม่ ลักษณะต่างๆที่ปรากฏในมนุษย์ปัจจุบันมีวิวัฒนาการขึ้นเมื่อไร และมีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในอนาคต