Home » دوست بازیافته by Fred Uhlman
دوست بازیافته Fred Uhlman

دوست بازیافته

Fred Uhlman

Published
ISBN : 9789649971179
Paperback
112 pages
Enter the sum

 About the Book 

در گرماگرم زمانهی پرآشوب و رویدادهای سرنوشتسازی که به استقرار نظام هیتلری در آلمان انجامید، دو نوجوان هممدرسهای زندگی بهظاهر آرام و بیدغدغهای را میگذرانند. از این دو یکی یهودی و دیگری از یک خاندان برجستهی اشرافی است. آشنایی و دوستی سادهی دو همشاگردیMoreدر گرماگرم زمانه‌ی پرآشوب و رویدادهای سرنوشت‌سازی که به استقرار نظام هیتلری در آلمان انجامید، دو نوجوان هم‌مدرسه‌ای زندگی به‌ظاهر آرام و بی‌دغدغه‌ای را می‌گذرانند. از این دو یکی یهودی و دیگری از یک خاندان برجسته‌ی اشرافی است. آشنایی و دوستی ساده‌ی دو همشاگردی دوام چندانی نمی‌یابد و کشمکش‌های سیاسی و اجتماعی آن دو را کم‌کم از هم جدا می‌کند. سرنوشت یکی تبعید و گریز و مهاجرت ناخواسته است در حالی‌که همه‌چیز می‌تواند به ترقی و شهرت دیگری منتهی شود. اما رویداد دردناک و تکان‌دهنده‌ای در آخرین سطرهای کتاب همه‌ی آنچه را که خواننده حدس می‌زند نقش بر آب می‌کند.